قانون اقامت دائم آلمان را می توان به عنوان پناهگاه اقامت شما توضیح داد.

همانطور که می دانید باید مدارک زیادی برای تمدید اجازه اقامت خود ارائه دهید.

در هر پروسه تمدید این خطر وجود دارد که اجازه اقامت رد شود یا داده نشود. عواقب این امر این است که شما مجبور به ترک کشور هستیددر شرایط خاص می توانید از کشور اخراج شوید و یا بازداشت شوید ، یا درلیست  سیاه (ویزای )شینگن قرار بگیرید ، این بدان معناست که برای مدت طولانی اجازه ورود به کشورهای شینگن را ندارید. اجازه اقامت دائم در بسیاری از قوانین ، به ویژه در ماده  9.9a قانون اقامت آلمان (Aufenthaltsgesetz) تنظیم شده است. توجه به این نکته مهم است که چندین دوره وجود دارد که می تواند به اجازه اقامت دائم مرتبط باشد. در ابتدا به دلیل اجازه اقامت شما بستگی دارد با دریافت اولین اجازه اقامت (افراد ی که دارای صلاحیت بالا هسستند ) می توان آن را مستقیماًبدست آورد. ، پس از 21 ماه ، 33 ماه ، 3 سال ، 4 سال یا در شرایط عادی پس از 5 سال ، همانطور که توضیح داده شد ، به دلیل اقامت شما بستگی دارد. اجازه دهید پرونده شما توسط آقای یزدانبخش بررسی شود تا از ریسکهای که منجر به رد اجازه اقامت شما می شود جلوگیری کند .

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.